Saturday, January 02, 2010

Cách mới để vào facebook

Lưu ý: cách này không dùng được trong mạng công ty có firewall proxy. Công ty nào mà firewall NAT thì dùng bình thường. Để biết firewall gì thì bạn vô Internet Option, Connections, LAN (với Firefox thì Tools Options, Advanced, Network, Settings) để xem có dùng proxy tĩnh nào chưa. Nếu có thì là firewall proxy, nếu không là NAT.

Bạn tạo một file có tên proxy.pac bằng Notepad với nội dung sau:
function FindProxyForURL(url, host) {
if (shExpMatch(url,"http://www.facebook.com/*")
|| shExpMatch(url,"http://apps.facebook.com/*"))
{
return "PROXY 66.154.98.24:3128; DIRECT";
}
return "DIRECT";
}

Lưu lại vào đâu đó trong máy rồi vào (IE7) Internet Options, Connections, LAN Settings hoặc (Firefox) Tool Options, Advanced, Network, Settings), chọn Automatic proxy configuration, gõ vào đó đường dẫn đến file proxy.pac bạn mới lưu bắt đầu bằng "file://", ví dụ:
file://d:/my documents/proxy.pac

Lưu ý là tất cả các dấu phân cách trong đường dẫn đều là "/", không phải "\".

Đoạn script này sẽ dẫn mọi request đến www.facebook.com và apps.facebook.com qua một proxy, nhưng mọi request liên quan đến đăng nhập trên facebook cũng như mọi request khác vẫn đi bình thường, bạn có thể an tâm là những thông tin nhạy cảm của bạn sẽ không đi qua proxy.

No comments:

Post a Comment